O projektu rozvoje kvality

 

 

          Stručně o projektu:

Předmětem projektu je:

  • podpora procesů zaměřených na plnění zákonných standardů kvality sociální služby Domov pro seniory a realizaci kontrolních mechanismů pro dlouhodobou udržitelnost kvality poskytovaných služeb
  • zavedení sdílené péče se zázemím v Domově pro seniory za účelem zkvalitnění života seniorů na Mariánskolázeňsku, o které pečují neformální pečovatelé
  • zavedení udržitelných metod sociální práce v sociální službě Domov pro seniory jako jsou validační techniky, bazální stimulace, komunikační dovednosti se seniory v těžkých životních situacích a jejich rodinami
  • posouzení reálnosti zavedení nových i netradičních přístupů v sociální službě Domov pro seniory – tzv. Studie proveditelnosti
  • zavedení efektivnějšího informačního systému pro správu sociální agendy a řízení domova pro seniory dle standardů kvality

Datum zahájení realizace projektu       1. 10. 2016 

Datum ukončení  realizace projektu     30. 9. 2018

Místo realizace a místo dopadu projektu:  Karlovarský kraj

Výstupy  projektu: 

Operační struktura projektu financovaného z ESF ČR:

Operační program 03 Zaměstnanost,Prioritní osa 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou,Investiční priorita 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu, Specifický cíl 03.2.63.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování, Výzva 23 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce