Opatření ředitelky

Souhrnné informace k současné situaci

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12.října 2020 č.1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu, bylo přijato nařízení přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň přerušit poskytování služby v režimu individuálního plánování. Sociální služby se tak poskytují v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob, a to i poskytnutí základních činností, které se neváží na registrovaný druh sociální služby. Toto nařízení dává možnost větší flexibility reakce na potřeby uživatelů.

Na základě Doporučeného postupu č.14/2020 vydaného MPSV ČR je rovněž brán v potaz zákaz vycházení klientů z domova pro seniory. Tento zákaz se netýká situací, kdy by tímto opatřením mělo dojít k závažnému ohrožení života a zdraví uživatelů sociálních služeb. Jedná se o situace, kdy psychický a zdravotní stav vyžaduje pravidelné vycházky nebo kdyby došlo tímto opatřením k závažné zdravotní újmě uživatele. Výjimku z důvodů psychického stavu a zdravotního stavu posuzuje s uživatelem praktický lékař, se kterým je zdravotní úsek v nepřetržitém kontaktu.

Věříme, že tuto nelehkou dobu klienti spolu s rodinnými příslušníky, osobami blízkými, opatrovníky a s naším personálem bez obtíží zvládnou.

Děkujeme za pochopení a všem přejeme klid a zdraví.

Celý článek