Popis služby PS

Druh soc. služby:              PEČOVATELSKÁ SLUŽBA   

 

Název a místo zařízení,

poskytované sociální služby:

 Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

Místo zařízení i místo zázemí poskytované služby: ul. Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské Lázně – Úšovice,

Zřizovatel:                  město Mariánské Lázně

Kontakty:

ředitelka:                   tel. 354 416 246, mob. 725 935 082, e-mail: reditelka@dsml.cz

recepce :                    tel. 354 416 210, e-mail: recepce@dsml.cz,

zástupkyně ředitelky:tel. 354 416 245, mob. 601 390 764, zastupce@dsml.cz

vedoucí pečovatelské služby a sociální pracovnice: tel. 354 416 259, mob. 724 755 965, e-mail: pecovatelka@dsml.cz

web:                            www.dsml.cz

datová schránka:      wdakiky

Poslání

Motto:

Stáří je přirozený proces ve vývoji člověka.

Posláním pečovatelské služby je poskytovat služby seniorům a zdravotně postiženým občanům tak, aby byli schopni žít plnohodnotný život v kruhu svých nejbližších, ve svém přirozeném domácím prostředí. Odbornou a laskavou péčí chceme pomáhat klientům zmírnit jejich potíže plynoucí ze stáří, nemoci či postižení a umožnit jim zachovat si tak co nejvyšší míru soběstačnosti. Služba je poskytována jako terénní, tj. v domácnostech klientů.

Jedná se o pomoc a míru podpory v uspokojování základních potřeb klienta v jeho domácnosti, které momentálně není schopen realizovat sám. Takové poslání pečovatelské služby nestaví klienta do role pasivního konzumenta života, ale podporuje a rozvíjí jeho soběstačnost a tak mu umožňuje zůstávat i nadále plnohodnotným členem domácnosti, společnosti.

Cíle

Hlavním cílem pečovatelské služby organizace je pružně reagovat na potřeby seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří trvale žijí v městech Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart a okolí.

 • pokračovat v započaté transformaci
 • dokončit převod obědů na komerdi
 • aktualizace smluv po vyřazení obědů
 • pojmout klienty Petrklíče
 • najít novou vedoucí služby
 • rozšířit úvazek sociální pracovnice – více klientů
 • změny ceníků
 • aktualizace nových pravidel
 • stabilizace nového kolektivu
 • rozvoj metodického vedení kolektivu
 • pokračovat projektu KUKK
 • zavedení  čteček pro vyúčtování služby a digitaliztaci plánování péče o klienty

Zázemí služby je v sídle výše uvedené organizace, umístěné v 1. poschodí budovy B, zázemí služby pro město Lázně Kynžvart je pracoviště v pronajatých prostorách Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, Polní 378, zázemí se nachází v přízemí objektu Domova pro seniory.

Forma poskytované služby    terénní

Kapacita služby                156 klientů ročně

                                               7 klientů maximální okamžitá kapacita

Komu je pečovatelská služba určena :

 • osobám se zdravotním postižením
 • a seniorům,

kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují při každodenních činnostech pomoc jiné osoby.

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (27 -64 let),
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kde službu poskytujeme:

 • v domácnostech občanů Mariánských Lázních včetně domácností obyvatel bytů zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v organizaci (byty v 1., 5.,6.,7. patře),
 • v domácnostech občanů Lázní Kynžvart
 • a v domácnostech občanů obcí: Drmoul, Valy, Zádub, Závišín, Chotěnov, Skláře, Vlkovice, Lazy, Velká Hleďsebe, Klimentov, Stará Voda.

Kdy službu poskytujeme:

 • od pondělí do neděle v době od 7,30 hodin do 21,00 hodin.

Pečovatelská služba zajišťuje tyto základní činnosti:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

 • Pomoc při osobní hygieně:
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • Pomoc při použití WC

 

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 • Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • Dovoz nebo donáška jídla
 • Pomoc při přípravě jídla a pití
 • Příprava a podání jídla a pití

 

 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 • Běžný úklid a údržba domácnost
 • Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti – sezónního úklidu, úklidu po malování
 • Běžné nákupy a pochůzky
 • Velký nákup – týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • Donáška vody
 • Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

 

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Fakultativní služby nad rámec základních činností

 • doprava klienta služebním vozem

Veškeré informace o této službě jsou k dispozici u poskytovatele (recepce, kancelář sociálního pracovníka, u ředitelky, webové stránky) odboru sociálních věcí města Mariánské Lázně, v registru sociálních služeb.

Popis zajištění sociální služby

Zájemce o službu nebo rodinní příslušníci předloží žádost o pečovatelskou službu vedoucí pečovatelské služby. Sociální pracovnice provede sociální šetření v domácnosti zájemce o službu, zjistí potřeby a cíle žadatele, aby bylo zajištěno, že poskytování služby bude v souladu s prokázanými potřebami žadatele a možnostmi pečovatelské služby a provede tak zhodnocení žádosti. Sociální pracovník společně se žadatelem stanoví rozsah úkonů, jejich četnost a způsob poskytování a informuje žadatele o úhradě za úkony.

Po vzájemném vyjasnění stanovisek je uzavřena písemná smlouva o poskytování pečovatelské služby. Smlouvu o poskytování služby schvaluje a podepisuje ředitel organizace. Smlouva obsahuje všechny potřebné informace, práva a povinnosti poskytovatele i uživatele služeb v souladu s §91 zákona č. 108/2006 Sb. a zák. č. 89/2012 Sb. Přílohou smlouvy je sazebník úhrad, jehož aktuální verze je zveřejněna na webových stránkách organizace. K měsíční úhradě pečovatelské služby je možné využít soc. dávku úřadu práce příspěvek na péči.

Soběstačnost a potřeby klienta jsou průběžně sledovány v souladu s tzv. regionální kartou a rozsah úkonů pečovatelské služby je upraven dle aktuální situace (individuální plánování sociální služby).

Důvody odmítnutí uzavření smlouvy s žadatelem jsou:

 • organizace neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá
 • není dostatečná kapacita, v tomto případě bude žadatel zařazen do pořadníku a následně kontaktován sociální pracovnicí
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové soc. služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby. Tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis.
 • žadateli o poskytnutí sociální služby byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Pečovatelskou službu zajišťuje personál:

 • základní sociální činnosti včetně základního sociálního poradenství zajišťují pracovníci v sociálních službách (pečovatelky) a sociální pracovnice.
 • fakultativní služby koordinuje sociální pracovnice.

Materiální zajištění:

Budova:

Komplex tvoří dvě propojené budovy: bezbariérová budova A  a budova B- administrativní část.

V budově A se nachází:

 • aktivizační, ergoterapeutická klubovna (6. patro)
 • posilovna, tělocvična s vybavením (1. patro)
 • knihovna (1. patro)
 • prádelna a sušárna (suterén)
 • recepce, pokladna a tel. ústředna (přízemí)

V budově B se nachází:

 • kancelář ředitelky
 • kancelář vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovnice
 • zázemí pečovatelek pro pečovatelskou službu
 • kuchyně, jídelna

Pro zajištění pečovatelské služby v Lázních Kynžvart a okolních obcích má organizace 1 osobní vozidlo, pro zajištění rozvozu obědů má 1 osobní vozidlo tipu pick-up a termojídlonosiče. Pečovatelky se po městě dopravují pomocí MHD za klienty.

Ukončení poskytování sociální služby

Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu ihned. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelným způsobem doručena Poskytovateli.

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 • Jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, tj.:
  • Opakovaně nezaplatí úhrady dle Smlouvy, a to i přes písemnou výzvu Poskytovatele.
  • Jestliže se klient chová k pečovatelce způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti nebo k vytváření nepřátelského prostředí

Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi doručena.

 1. Vyřizování stížností

Při uzavření smlouvy je klient poučen o způsobu podávání stížností a způsob je uveden i ve smlouvě. Způsob vyřizování stížnosti je upraven vnitřním metodickým postupem. Stížnosti a připomínky k poskytovaným službám, k zaměstnancům zajišťujících služby, mohou klienti a jiné osoby předávat ústně, písemně i elektronicky odborným a vedoucím pracovníkům organizace, Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Mariánských Lázních, Krajského úřadu v Karlových Varech, Ministerstvu práce a sociálních věcí a ombudsmanovi ČR.

_____________________________________________________________________

V Mariánských Lázních platnost od 1. 4. 2013

Poslední aktualizace 26. 4. 2017  provedla: Horská

Mgr. Libuše Hoeyrová

ředitelka