Popis služby

 

 

POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

účinnost popisu od 1. 6. 2018

Popis realizace Domova pro seniory ke stažení (PDF)

Druh soc. služby:                        DOMOV PRO SENIORY

Název zařízení :

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace

Místo zařízení

i místo poskytování služby: ul. Tepelská 752/22, Mariánské Lázně, část Úšovice,

Zřizovatel:                  město Mariánské Lázně

Kontakty:

ředitelka:                   tel. 354 416 246, mob. 752 935 082, e-mail: reditelka@dsml.cz

vedoucí domova pro seniory

a manažer kvality:    tel. 354 416 245, mob. 727 955 882, e-mail : manazer@dsml.cz,

sociální pracovnice 1.: tel. 354 416 216, mob. 720 942 746, e-mail: soc.pracovnice@dsml.cz

sociální pracovnice 2.: tel. 354 416 251, mob. 724 755 976, e-mail: soc.pracovnice@dsml.cz

recepce, tel. ústředna: tel. 354 416 210, e-mail: recepce@dsml.cz,

web:                           www.dsml.cz

datová schránka:      wdakiky

Poslání

Naším posláním je pečovat o seniory, kteří již nemohou zůstat ve své domácnosti, neboť potřebují bezpečné prostředí a možnost nepřetržité pomoci, kterou nemůže zajistit rodina ani pečovatelská služba. Chceme pomáhat našim klientům a podporovat je v zachování soběstačnosti profesionálním způsobem dle jejich specifických potřeb, chránit jejich práva a důstojnost.

Cíle

Cílem domova pro seniory je maximální plnění individuálních potřeb klientů dle kritérií regionální karty v rámci vnitřních předpisů naší služby.

Krátkodobé cíle:

 • s přibývajícím počtem klientů používajících inkopomůcky je potřeba zajistit další skladové prostory, neboť loni vybudované prostory již nejsou dostatečné kapacity
 • zkulturnění klubovny ve 4.patře – vymalovat + výměna kuchyň.linky v havarijním stavu
 • vybudování klubovny na 5.patře (nákup TV, cd-přehrávače, skříňky atd.)
 • hledat technické řešení pro spojovací dveře na chodbě 5.patra, které otevřené nebezpečně zasahují do dveří od pokoje, tak aby zůstala jejich protipožární funkce zachována
 • chodba 5.patro – zajištění stálého osvětlení + výzdoba + výmalba
 • vylepšit stravu klientů, prohloubit práci nutričního terapeuta
 • úprava činností v plánu péče v programu Cygnus 2 dle požadavku pracovníků přímé péče
 • dokončení vložení celého seznamu potřeb klientů dle regionální karty DS do Cygnu 2
 • nastavení propojení jednotlivých činností z plánu péče s potřebami dle regionální karty v Cygnu 2

Dlouhodobé cíle:

 • přesvědčit zřizovatele o nutnosti vybudování koupelny na 5.patře pro zajištění kvalitní péče o klienty a snížení rizik způsobených převozy do koupelen v jiných patrech, zajištění financí na investici
 • změna 3-lůžkových pokojů na 2-lůžkové
 • nahrazení snížené kapacity 6 lůžek (3Lpokojů) byty na 5.patře
 • vytvoření prostoru pro setkávání klientů a příbuzných nebo veřejnosti – občasné kavárny v klubu v 1.patře
 • vytvoření relaxačního prostoru v okolí DS (střecha ředitelství nebo prostor mezi DS a panelový dům Experimentem)

Strategické cíle organizace:

 • stabilizovat a rozvíjet lidské zdroje organizace
  • zajistit finanční stabilitu organizace
  • sledovat vývoj a přizpůsobovat poskytování sociální služby novým trendům
  a demografické situaci ve společnosti
  • neustále zkvalitňovat poskytovanou péči formou individuální podpory klientů
  • uplatňovat týmovou práci uvnitř organizace
  • využívat externích spolupracovníků (z řad odborné veřejnosti a spolupracujících organizací)
  • využívat zapojování dobrovolníků a studentů – praktikantů

Přehled aktuálních materiálně-technických krátkodobých cílů souvisejících s rozvojem služby je obsažen v příloze A standardu kvality SQ 1.

Dodržujeme zásady poskytování sociální služby:

 • Rozsah a forma pomoci a podpory musí zachovávat lidskou důstojnost klienta
 • Zásada individuálního přístupu ke klientům a řešení jejich individuálně určených potřeb dle škály tzv. Regionální karty
 • Zásada svobodné volby klienta
 • Zásada podpory samostatnosti klienta
 • Zásada poskytování sociální služby v zájmu klienta a v náležité kvalitě, takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod klienta
 • Zásada odbornosti a týmové práce personálu
 • Zásada mlčenlivosti personálu
 • Zásada zajištění podpůrného a bezpečného prostředí
 • Zásada nároku na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství

             o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení

Forma poskytování služby domov pro seniory :   pobytová

Časový rozsah služby domov pro seniory:                       

24-hodinová služba, celoroční

Kapacita domova pro seniory:

80 lůžek   

Pokoje:  28  jednolůžkových

               17  dvoulůžkových

                 6  třílůžkových

Komu je služba určena (cílová skupina a věková struktura):

 • osobám starším 60 let, které z důvodu snížené soběstačnosti nemohou déle setrvávat ve svém domácím prostředí a potřebují při každodenních činnostech celodenní pomoc jiné osoby.
 • služba je přednostně poskytována občanům s trvalým bydlištěm v Mariánských Lázních a okolí.

Komu službu neposkytujeme (negativní vymezení tzv.cílové skupiny)

 • žadatel, který je schopen za pomoci místně dostupné terénní pečovatelské služby, se o sebe postarat a zůstat ve svém přirozeném (domácím) prostředí
 • žadatel, který požaduje 100% soukromí

Popis zajištění sociální služby

Zájemce o službu předloží většinou prostřednictvím rodinných příslušníků žádost o umístění do Domova pro seniory sociální pracovnici, součástí žádosti je potvrzené vyjádření ošetřujícího lékaře. Sociální pracovnice domova pro seniory provede po předchozí domluvě sociální šetření  v místě aktuálního pobytu zájemce např. v nemocnici nebo domácnosti. Po provedeném sociálním šetření zhodnotí sociální komise domova potřebnost umístění zájemce. Smlouvu o poskytování služby schvaluje a podepisuje ředitelka organizace. Smlouva obsahuje všechny potřebné informace, práva a povinnosti poskytovatele i uživatele služeb v souladu s §91 zákona č. 108/2006 Sb. Přílohou smlouvy je sazebník úhrad.

Aktuální sazebník dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, je zveřejněn na webu organizace www.dsml.cz

Místo podání žádosti:

 • podatelna
 • kancelář sociální pracovnice domova pro seniory nebo vedoucí domova
 • zaslání poštou

Důvody odmítnutí uzavření smlouvy s žadatelem jsou:

 • organizace neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
 • není dostatečná kapacita, v tomto případě bude žadatel zařazen do pořadníku a následně kontaktován sociální pracovnicí
 • zdravotní stav žadatele, vylučuje poskytnutí takové sociální služby. Tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis.
 • žadateli o poskytnutí sociální služby byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Domov pro seniory zajišťuje základní činnosti, činnosti zdravotní a fakultativní služby (služby nad rámec základních činností).

Základní činnosti domova pro seniory – popis jejich realizace:

 • Ubytování v 1-,2-,3-lůžkových pokojích s bezbariérovým příslušenstvím, se signalizačním zařízením pro každého klienta,
  • součástí služby je úklid a údržba vlastního prostoru, péče o lůžko, péče o prádlo, oblečení a boty, udržení tepelného pohody ve vlastním prostoru
  • Vybavení pokojů: polohovací lůžko s antidekubitní matrací, stůl, ke každému lůžku je noční stolek, šatní skříň, židle, lampička (po dohodě s vedoucí pracovníků přímé péče si může klient vybavit pokoj vlastním nábytkem)
  • příslušenství pokoje: předsíň, hygienické zázemí – WC + sprchový kout
  • centrální koupelny s vanou: 3. 4. patro (vany + hydraulické zvedací zařízení, sprchovací lůžko, sprchovací kouty) 
 • Poskytnutí stravy – celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel, 2 svačin, a 2. večeře. Strava je poskytována vlastní kuchyní. Podává se na společné jídelně, nebo ve společenských místnostech jednotlivých oddělení, nebo na pokojích u stolu nebo na lůžku.
 • Pomoc při: přijímání stravy, ohřívání stravy, přípravě pochutin, kávy a čaje, studených nápojů, sledování expirace potravin, při zajištění potravin a pochutin.
 • Pomoc při osobní hygieně běžné denní, při péči o ústa, při česání a mytí vlasů, při péči o nehty, oči a uši, při sprchování či koupání, ošetření pokožky po koupeli, při výkonu fyziologické potřeby včetně výměny inkontinentních pomůcek,
 • Pomoc se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu: oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, včetně využití speciálních pomůcek, celková úprava vzhledu, posouzení potřebnosti nákupu v souvislosti s péčí o vlastní osobu
 • Pomoc s pohybem ve vlastním prostoru i mimo zařízení, při změnách polohy na lůžku, se vstáváním a uléháním na lůžko, stáním a sezením, s přesunem na vozík, pomoc s použitím polohovacích a fixačních pomůcek, pomoc při přemisťování a manipulaci s předměty denní potřeby, pohyb ve vlastním prostoru, pomoc při chůzi, pohybu mimo vlastní prostor,  pomoc při prostorové orientaci
 • Zajištění kontaktu se společenským prostředím

Pomoc:

 • s uskutečněním kontaktů s rodinou nebo blízkými, s přáteli,  kolegy, se sousedy, navázání a udržení partnerských vztahů, zajištění soukromí při setkání
 • s orientací v osobách, v čase, v prostoru vlastním i mimo zařízení
 • s komunikací, včetně nácviku a rozvíjení alternativní komunikace
 • s využíváním běžných veřejných služeb (obchod, pošta, banka, úřady, restaurace, knihovna, klub důchodců…) a informačních zdrojů
 • Sociálně terapeutická činnost
 • například reminiscenční terapie
 • Pomoc se seberealizací, s trávením volného času – nabídka sociálních aktivit odpovídajících věku a kognitivním schopnostem klientů, pomoc s pracovním uplatněním, nebo jinou smysluplnou činnosti nahrazující pracovní uplatnění, pomoc při realizování oblíbených volnočasových činností, pomoc při uspokojení duchovních potřeb
 • Pomoc s péčí o zdraví a zajištění bezpečí při respektování rozhodnutí klienta
  • zajištění signalizačního zařízení pro přivolání pomoci
  • pomoc s provedením jednoduchého ošetření sebe sama
  • pomoc s dodržováním léčebného režimu a s dodržováním diety
  • pomoc při návštěvách u lékařů
  • zajišťování potřebných léků
  • pomoc při osvojení si zásad zdravé výživy a dodržování pitného režimu
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc s hospodařením s finančními prostředky
 • pomoc při rozhodování jak nakládat s majetkem
 • pomoc s využitím sociálních dávek a jiných výhod
 • pomoc s péčí o osobní doklady
 • pomoc s uplatňováním politických práv
 • pomoc s ochranou práv a ochranou před zneužíváním

Zajištění zdravotní péče:

V organizaci je poskytována ambulantní zdravotní péče všeobecnými sestrami na základě ordinací praktických a odborných lékařů klientů. Organizace úzce spolupracuje s praktickým lékařem z města, který dochází za klienty minimálně 1x týdně. Umožňujeme, aby klient zůstal registrován u svého praktického lékaře.

Základní ošetřovatelské úkony poskytované všeobecnou sestrou:

 • příprava a podávání léků
 • odběry biologického materiálu
 • poskytování první pomoci, přivolání RZS
 • aplikace mastí, očních kapek
 • převazy ran, aplikace injekcí

Fakultativní služby nad rámec základních činností:

 • doprava klienta služebním vozem

Soc. službu zajišťuje personál:

 • základní sociální činnosti včetně základního sociálního poradenství zajišťují pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci.
 • celodenní stravování poskytuje vlastní kuchyně.
 • zdravotní činnosti zajišťují všeobecné sestry.
 • fakultativní služby koordinuje sociální pracovník.

Veškeré informace o službě domov pro seniory jsou k dispozici:

 • u poskytovatele (kanceláře sociálních pracovníků, vedoucí domova pro seniory, ředitelky, webové stránky: www.dsml.cz),
 • na odboru sociálních věcí města Mariánské Lázně (nyní v budově ředitelství organizace)
 • v registru sociálních služeb.

Ukončení poskytování sociální služby

 • Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď klientem činí 7 dní a počne běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi poskytovateli. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelným způsobem doručena poskytovateli.
 • Poskytovatel může smlouvu vypovědět, jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí sociální služby. Výpovědní lhůta pro výpověď ze strany poskytovatele činí 15 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi doručena.

Vyřizování stížností

Při uzavření smlouvy je klient poučen o způsobu podávání stížností a způsob je uveden i ve smlouvě. Způsob vyřizování stížnosti je upraven vnitřním metodickým postupem. Stížnosti a připomínky k poskytovaným službám, k zaměstnancům zajišťujících služby, mohou klienti a jiné osoby předávat ústně, písemně i elektronicky odborným a vedoucím pracovníkům organizace, odboru sociálních věcí Městského úřadu v Mariánských Lázních, Krajského úřadu v Karlových Varech, Ministerstvu práce a sociálních věcí a ombudsmanovi ČR nebo písemně do knihy stížností a pochval a do poštovních schránek umístěných na každém patře domova.

Občanská vybavenost

V blízkosti domova pro seniory se nachází poliklinika s ordinacemi praktických a odborných lékařů, lékárna, pošta, pekárna, supermarket, květinářství. Přímo v objektu organizace pak dámské kadeřnictví s bezbariérovým přístupem, holičství, charitní šatník. Do domova dochází pravidelně za klienty pedikérka.  

Dopravní dostupnost

Organizace umožňuje snadný příjezd osobními vozy a možnost parkování na parkovišti v okolí domova. V bezprostřední blízkosti je také zastávka MHD, kde zastavují linky trolejbusů. Z vlakového a autobusového nádraží je doprava MHD s přestupem nebo taxislužbou. 

Materiální a technické zajištění služby domov pro seniory:

Popis objektu:

Komplex tvoří dvě propojené budovy: lůžková budova A a budova B – administrativní část s jídelnou. Prostory domova pro seniory jsou zkolaudované dle platných předpisů pro účel poskytování služby domov pro seniory.

Lůžková budova A a jídelna jsou bezbariérové.

V budově A se nachází:

 • pokoje klientů (2., 3., 4., 5. patro)
 • klubovny s TV a knihovnou (2., 4., 5. patro bez TV)
 • aktivizační, ergoterapeutická klubovna (4. patro + Klub Sluníčko v 1.p.)
 • tělocvična a posilovna s vybavením (1. patro)
 • knihovna (1. patro)
 • zázemí pracovníků přímé péče (2.,3., 4. a 5.patro)
 • kancelář vedoucí pracovníků přímé péče (2. patro)
 • kanceláře sociálních pracovnic (1. patro)
 • kancelář manažera kvality a vedoucí domova pro seniory (1.patro)
 • zázemí zdravotních sester (3. patro)
 • prádelna a sušárna (suterén)
 • recepce, pokladna a prodej tiskovin (přízemí)

V budově B se nachází:

 • kancelář ředitele (1.patro)
 • administrativní zázemí organizace (1.patro)
 • kuchyně, jídelna (zvýšené přízemí)

Vybavení pokojů: polohovací lůžko s antidekubitní matrací, ke každému lůžku je noční stolek, signalizační zařízení pro každého klienta, stůl, šatní skříň pro každého klienta, židle, lampička.

Příslušenství pokoje: předsíň, hygienické zázemí – WC + sprchový kout.

Po dohodě s vedoucí pracovníků přímé péče nebo sociální pracovnicí si může klient vybavit pokoj vlastním nábytkem, TV dle velikosti pokoje.

Centrální koupelny s vanou:  2. 3. 4. patro (vany + hydraulické zvedací zařízení, sprchovací lůžko, sprchovací kouty)  

Ostatní vybavení:

 • mobilní zástěny, pomůcky k přesunům plně imobilních klientů, polohovací pomůcky, nástavce a madla na WC,
 • toaletní židle, chodítko, invalidní vozík – na dobu vyřízení vlastních kompenzačních pomůcek

Vlastní vůz

Na převoz klientů využívá organizace vlastní osobní automobil. K zásobování pak vůz dodávkový.

Aktualizovala: Horská Petra, vedoucí domova pro seniory a manažer kvality

Dne 1. 6. 2018

                                                                                              ………………………………………

                                                                                              Mgr. Libuše Hoyerová

                                                                                              ředitelka organizace