Popis sociální služby OS

Druh soc. služby:             ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

Název a místo zařízení, místo poskytování sociální služby:

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace

Místo zařízení i místo poskytování služby: ul. Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské Lázně – Úšovice,

Zřizovatel:                  město Mariánské Lázně

ředitelka:                   tel. 354 416 246, mob. 725 935 082, e-mail: reditelka@dsml.cz

recepce :                    tel. 354 416 210, e-mail: recepce@dsml.cz,

zástupkyně ředitelky:tel. 354 416 245, mob. 601 390 764, zastupce@dsml.cz

vedoucí odlehčovacích služeb a sociální pracovník: tel. 354 416 291, mob. 601 160 443, e-mail: odl.sluzby@dsml.cz

web:                           www.dsml.cz

Forma poskytování služby: pobytová

Poslání:

Odlehčovací pobytové služby jsou poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a služba jim nemůže být poskytována v jejich přirozeném sociálním prostředí členem jejich rodiny ani jinou terénní službou. Je poskytována klientům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cíl:

Cílem služby je za přispění všech zaměstnanců vytvářet náhradní prostředí domova, vytvářet maximální podmínky pro udržení a podporu částečné soběstačnosti, omezovat vznik závislosti na službě a pokud se klient stává nesoběstačným, poskytovat pomoc nebo péči v rozsahu odpovídající aktuálnímu stavu a jeho možnostem s respektem k individuálním potřebám klientů při respektování soukromí a osobnosti člověka. Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

 • Individuální péče nutričním terapeutem u klientů domova se zvláštním režimem (zpracování nutričního plánu pro klienta  a jeho plnění plánu pracovníky přímé péče
 • Udržení, případně rozvoj schopnosti klienta a předcházení sociální izolace klienta i pečujících osob

Časový rozsah služby:           24 – hodinová služba, celoroční,

jeden pobyt v maximální délce 3 měsíce

Komu  je služba určena (cílová skupina)

Služba je určena:

 • osobám se zdravotním postižením
 • a seniorům,

kteří mají sníženou soběstačnost a nemohou setrvávat ve svém domácím prostředí a potřebují při každodenních činnostech celodenní pomoc jiné osoby.

 

Věková struktura cílové skupiny:       dospělí (27-64 let),

                                                                     mladší senioři (65 -80 let),

                                                                     starší senioři (nad 80 let).

Služba je přednostně poskytována občanům s trvalým bydlištěm v Mariánských Lázních a okolí.

Kapacita služby (denní) : 3 lůžka  (maximálně 3 uzavřené smlouvy v jeden den)

Pokoje na 4.patře       1x  jednolůžkový

1x  dvoulůžkový

– se společným WC a koupelnou

Komu služba není určena:

 • osobě, která nepotřebuje pomoc jiné osoby
 • osobě závislé na návykových látkách
 • osobě, která by narušovala kolektivní soužití

Aktuální výše úhrady za službu je zveřejněna např. na webových stránkách zařízení: www.dsml.cz

Materiální zajištění:

Budova:

Komplex tvoří dvě propojené budovy: bezbariérová budova A  a budova B- administrativní část.

V budově A se nachází:

 • pokoje klientů (4. patro)
 • centrální koupelna s vanou: pro celé 4. patro (vana + hydraulické zvedací zařízení, sprchovací lůžko, sprchovací kout)
 • klubovna s TV a knihovnou (4. patro)
 • aktivizační, ergoterapeutická klubovna (6. patro)
 • posilovna, tělocvična s vybavením (1. patro)
 • zázemí pečovatelů (4. patro)
 • kancelář vedoucí pečovatelky (2. patro)
 • kancelář vedoucí sociálního úseku a sociální pracovnice (1. patro)
 • zázemí zdravotních sester ( patro)
 • kancelář vedoucí domova pro seniory (1. patro)
 • prádelna a sušárna (suterén)
 • recepce, pokladna a tel. ústředna (přízemí)

V budově B se nachází:

 • kancelář ředitele
 • kancelář personalisty
 • kancelář ekonoma
 • kancelář sociálního pracovníka a vedoucí odlehčovací služby
 • kancelář vedoucího technického úseku
 • kuchyně, jídelna

 

Vybavení pokojů:  polohovací lůžko, noční stolek, stůl,  židle, šatní skříň, komoda, lampička, TV a lednice

Příslušenství pokoje:  společná předsíň a hygienické zázemí – WC + sprchový kout.

Klient si může po dohodě s vedoucí služby vzít sebou přiměřené množství svých osobních věcí na pokoj.

Ostatní vybavení: mobilní zástěny, chodítko, pomůcky k přesunům plně imobilních klientů.

Pro zajištění dopravy využívá organizace vlastní osobní a dodávkový vůz.

Před domovem je parkoviště pro osobní vozidla a cca 100m od budovy je zastávka MHD.

Důvody odmítnutí uzavření smlouvy s žadatelem jsou:

 • organizace neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá,
 • není dostatečná kapacita, v tomto případě bude žadatel zařazen do pořadníku a následně kontaktován sociální pracovnicí
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové soc. služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby. Tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis.
 • žadateli o poskytnutí sociální služby byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Popis zajištění sociální služby

Zájemce o odlehčovací služby se dozví informace o službě u vedoucí odlehčovací služby a ředitelky organizace, na letácích o službě, na webových stránkách organizace, v registru poskytovatelů sociálních služeb, na nástěnce v hale zařízení.

Zájemce o službu nebo jeho příbuzní mohou získat potřebné formuláře žádosti o odlehčovací služby a vyjádření lékaře v případě zájmu :

– na webových stránkách organizace

– na recepci zařízení

– u vedoucí odlehčovací služby nebo ředitelky organizace.

Žádost včetně vyjádření lékaře se podává buď na recepci, nebo na předem domluvené schůzce s vedoucí odlehčovací služby nebo ředitelkou organizace. Sociální pracovnice odlehčovací služby provede sociální šetření a zhodnocení žádosti. Smlouvu o poskytování služby schvaluje a podepisuje ředitelka organizace, smlouva se uzavírá na určitý počet dní. Smlouva obsahuje všechny potřebné informace, práva a povinnosti poskytovatele i uživatele služeb v souladu s §91 zákona č. 108/2006 Sb. a zák. č. 89/2012 Sb. Přílohou smlouvy je sazebník úhrad.

 

Odlehčovací služba zajišťuje základní činnosti:

 • Ubytování – poskytnutí v 1 a 2-lůžkových pokojích s bezbariérovým příslušenstvím, se signalizačním zařízením pro každé lůžko, součástí činnosti je úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • Stravování – celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel, 2 svačin, a 2. večeře. Strava je poskytována vlastní kuchyní. Podává se na společné jídelně, nebo ve společenských místnostech jednotlivých oddělení, nebo na pokojích u stolu nebo na lůžku.
 • Péče
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, obouvání, zouvání, celková úprava vzhledu
  • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, při změnách polohy, pomoc s použitím polohovacích a fixačních pomůcek, pomoc při manipulaci s předměty
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu- běžné denní, při péči o ústa, při česání a mytí vlasů, při péči o nehty, oči a uši, při sprchování či koupání, ošetření pokožky po koupeli, při výkonu fyziologické potřeby včetně výměny inko. pomůcek,
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou nebo blízkými, s kolegy, se sousedy, navázání a udržení partnerských vztahů, zajištění soukromí při setkání
 • Sociálně terapeutická činnosti – pomoc s orientací v osobách a v čase
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí: pomoc s hospodařením s finančními prostředky, pomoc s péčí o osobní doklady, pomoc s uplatňováním politických práv, pomoc s ochranou práv
 • Aktivizační činnosti – pomoc se seberealizací, s trávením volného časunabídka sociálních aktivit odpovídajících věku a kognitivním schopnostem klientů, pomoc při realizování oblíbených volnočasových činností, pomoc při uspokojení duchovních potřeb
 • Pomoc s péčí o zdraví a zajištění bezpečí při respektování rozhodnutí klienta
  • zajištění signalizačního zařízení pro přivolání pomoci
 • Základní sociální poradenství
  • Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
  • Poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, např. o příspěvku na péči
  • Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním soc. služeb

Zdravotní činnosti:

V organizaci je poskytována zdravotní péče všeobecnými sestrami na základě ordinací praktických a odborných lékařů.

Základní ošetřovatelské úkony poskytované všeobecnou sestrou:

 • příprava a podávání léků
 • převazy ran, aplikace injekcí,
 • poskytování první pomoci
 • odběry biologického materiálu, atd.

Fakultativní služby nad rámec základních činností

 • doprava klienta služebním vozem

Personální zajištění služby:

 • základní sociální činnosti včetně základního sociálního poradenství zajišťují sociální pracovnice a pracovníci v sociálních službách
 • celodenní stravování poskytuje vlastní kuchyně
 • zdravotní činnosti zajišťují všeobecné sestry
 • fakultativní služby koordinuje sociální pracovník

Ukončení poskytování sociální služby

Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelným způsobem doručena Poskytovateli. Výpovědní lhůta je 1 den nebo dohodou obou stran.

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 • Jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, tj.:
  • Opakovaně nezaplatí úhrady dle Smlouvy, a to i přes písemnou výzvu Poskytovatele.
  • Jestliže klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel domova pro seniory.
 • Pokud podle vyjádření ošetřujícího lékaře není organizace schopna zabezpečit odpovídající ošetřovatelskou péči vzhledem k diagnóze klienta.

Vyřizování stížností

Při uzavření smlouvy je klient poučen o způsobu podávání stížností a způsob je uveden i ve smlouvě. Způsob vyřizování stížnosti je upraven vnitřním metodickým postupem.

Stížnosti a připomínky k poskytované službě, k zaměstnancům zajišťující službu, mohou klienti a jiné osoby předávat ústně, písemně i elektronicky vedoucím pracovníkům organizace, Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Mariánských Lázních a Krajského úřadu v Karlových Varech, Ministerstvu práce a sociálních věcí a veřejnému ochránci práv v ČR.

_____________________________________________________________________

Účinnost od 1. 4. 2013, poslední aktualizace k 1. 4. 2017

Aktualizaci provedla: P. Horská, B. Kroftová

Mgr. Libuše Hoyerová

ředitelka organizace